Five Ekonomia Personelu
- PUBLIKACJE -
Salary Control Manager info@personel24.pl
Salary Control Manager  500 019 662
Salary Control Manager 531 165 574

              Five Ekonomia Personelu


PUBLIKACJE
zamieszczone w czasopismach naukowych
Prywatna emerytura jako składnik pozapłacowego systemu wynagrodzeń i jednocześnie tarcza podatkowa.
M Pękala
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” 36 (4), 123-139
https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/issue/view/150 
Euro - emerytura jako koncepcja dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego dla obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej
M Pękala, W Bugajski
STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE 119 (T. CXIX, 2021), 277–295
https://doi.org/10.26485/SPE/2021/119/15
Pozapłacowe systemy wynagrodzeń głównym komponentem budowania przewagi konkurencyjnej
M Pękala
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 8 (14 …
https://journal.ptezg.pl/pl/zeszyty-naukowe/zeszyt-14/artykul-7.html

Głównym i zarazem podstawowym zadaniem Salary Control Managera jest maksymalizacja rentowności pracy poprzez ciągłe dopasowywanie płacowych oraz pozapłacowych systemów wynagradzania przy jednoczesnej kontroli budżetu wynagrodzeń, które są dedykowane poszczególnym pracownikom, szczególnie nowozatrudnionym. Obecnie sposób wynagradzania jak i systemy motywacyjne personelu to najbardziej chroniona tajemnica przedsiębiorstwa. Indywidualna struktura organizacyjna pozwala na wprowadzanie dedykowanych rozwiązań prawnych oraz podatkowych, umożliwiając specyficzną formę uposażania personelu. Rozwiązania, które świetnie sprawdzają się w danej instytucji w innym przypadku, innej organizacji mogą być bezwartościowe wręcz szkodliwe choć by ze względu na zróżnicowanie potrzeb zatrudnianego personelu. Wobec powyższego każdy pracodawca bez względu na formę zatrudnienia powinien wypracować lub pozyskać z zewnątrz metodologie oceny pracowniczej w której określi skale korzyści materialnych i pozamaterialnych z poszczególnych zachowań personelu. Salary Control Manager powinien wykazywać się znajomością prawa zwłaszcza prawa pracy, w tym Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz ustaw regulujących użytkowanie oraz sposób dystrybucji poszczególnych benefitów, znać dogłębnie system podatkowy w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnym, ustawę o rachunkowości, konstrukcje listy płac w zestawieniu z ordynacją podatkową, potrafić wyliczyć rentowność inwestycji, czyli stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału w uposażenie personelu (ROI), świetnie zarządzać personelem czyli umiejętnie motywować, rozeznawać się teoretycznie oraz praktycznie w  zagadnieniach związanych z rekrutacją szczególnie dotyczące kluczowych pracowników, rozumieć tematykę związaną z otoczeniem biznesowym organizacji czyli uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej oraz zwinności, mieć teoretyczne oraz praktyczne umiejętności związane z materią dotyczącą kapitału ludzkiego instytucji w szczególności związaną z rachunkowością i wyceną, posiadać umiejętność zestawienia ustalonego poziomu motywacji całej instytucji z motywacją poszczególnych pracowników a przede wszystkim posiadać predyspozycje i kompetentność do przeprowadza analizy potrzeb pracownika, określenia indywidualnego, szczegółowego poziomu motywacji i doboru odpowiednich motywatorów pozwalających na zwiększenie rentowności pracy. Każda instytucja korzystając z usług Salary Control Managera powinna opracować swój system uposażania, czyli motywowania, zależny od struktury prawnej, skali działania, sposobu rozliczania się z fiskusem, jak również otoczenia biznesowego w którym przyszło jej funkcjonować.

Mirosław  Pękala
Salary Control Manager


SZKOLENIA PUBLIKACJE REJESTRY
PROJEKTY ANALIZY RAPORTY
CERTYFIKATY BADANIA OFERTA
 Five Ekonomia Personelu
Polis Holding Company
m300.pl